c/ Figueres, nº35 - Torroella de Montgrí

650 87 30 58 -> Club

678 07 31 91 -> Crematorrons

Escola CCBT

Inscripció per llicència club

Nom

Cognoms

Data de naixement

Sexe *

DNI

Telèfon contacte

E-mail

Població i CP

Direcció

Acceptes que el CC Baix Ter pugui usar fotografies on apareixes? *

Acceptes que el CC Baix Ter pugui usar el teu e-mail per informar-te? *

Llicència assegurança *

Nom del pare/mare o tutor legal

DNI pare/mare o tutor legal

Cognom del pare/mare o tutor legal

Mòbil pare/mare o tutor legal

Nº targeta sanitària individual de l'alumne (CAT SALUT)

Nº de compte pel cobrament de la quota trimestral de l'escola

Telèfon en cas emergència

Total del pedido: